Voortgang ontwikkeling Bammens-terrein

Beste bewoners omgeving Bammens-terrein,

In het eerste kwartaal van 2021 zijn we met u in gesprek gegaan over onze visie op de herontwikkeling van het Bammens-terrein. Op 16 februari hadden we een online participatiebijeenkomst, waar meerdere bewoners uit de Friezenbuurt aan deelnamen. Op 29 maart hadden we een aanvullende bijeenkomst met enkele bewoners die de uitnodiging voor 16 februari niet hadden ontvangen.

Tijdens de participatiebijeenkomst lieten wij onze eerste ideeën over de ontwikkeling zien. Daarna gingen we met de deelnemers het gesprek aan over de (toekomstige) identiteit van het terrein, het beoogde woonprogramma, de inrichting van de openbare ruimte en verkeer/parkeren op het Bammens-terrein na herontwikkeling.

Uit de gesprekken zijn de volgende meningen, aandachtpunten en vragen opgehaald:

  1. Het herwaarderen van het industriële karakter met plek voor veel groen, ontmoeting, sport en spel spreekt aan.
  2. Men ziet kansen in het plaatselijk doorbreken van de bestaande ‘muur’ tussen het Bammens-terrein en de Friezenbuurt, om zo een gevoel van openheid en verbinding tussen beide buurten te realiseren.
  3. De variëteit aan woningen – voor verschillende doelgroepen en prijsklassen – spreekt aan. Het Bammens-terrein als gemengde wijk met speciale aandacht voor sociale huur, starterswoningen, ouderen en wellicht ook woongroepen.
  4. Men vraagt aandacht voor de inpassing van hogere bouwvolumes. Te abrupte overgangen in bouwhoogte zouden moeten worden voorkomen
  5. Deelnemers zien in de zone langs de Vecht naast het wonen aan het water ook potentie voor een groene openbare ruimte. Daarbij is de privacy van de bestaande woningen wel een belangrijk aandachtspunt
  6. De openbare ruimte aan het Amsterdam Rijnkanaal zou goed kunnen voorzien in sport- en spelfaciliteiten voor met name de jeugd.
  7. De grootste zorgen van de deelnemers betreffen de drukte op de Straatweg in de huidige en toekomstige situatie. In de praktijk is de rotonde een druk punt, aandacht voor de verkeersveiligheid is nodig.
  8. Diverse suggesties zijn gedaan om duurzaamheid prioriteit te geven; duurzame energie, klimaatbestendigheid en biodiversiteit.
  9. De deelnemers vragen zich af of het mogelijk is om in woningtoewijzing voorrang te geven aan (ex-)inwoners van de gemeente.

Deze gesprekken – met het ophalen van reacties, meningen en vragen – leveren waardevolle input voor de vervolgstappen in de ontwikkeling van het Bammens-terrein.

Tijdens de participatiebijeenkomsten hebben we toegezegd u voor de zomer te informeren over de voorgang van deze vervolgstappen.

Voor de complexe transformatie van het Bammens-terrein is intensieve betrokkenheid van de gemeente nodig. Immers: aspecten als verkeer en parkeren, woonprogramma, milieu- en duurzaamheidseisen raken in Nederland direct aan de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hoewel de gemeente Stichtse Vecht inhoudelijk en op hoofdlijnen positief staat tegenover onze visie op het Bammens-terrein geeft de gemeente aan in 2021 geen capaciteit vrij te kunnen maken voor de begeleiding van de planontwikkeling. Dat betekent dat wij sinds de participatiebijeenkomst maar heel beperkt vooruitgang hebben geboekt. De ontwikkeling loopt dus minder voorspoedig dan wij begin dit jaar verwachtten. De vervolgstappen kunnen wij pas zetten nadat wij de gesprekken met de gemeente verder kunnen oppakken. Wij hopen dat wij een volgende participatiebijeenkomst in het eerste kwartaal van 2022 kunnen organiseren.