Voor-overlegplan Bammens

Stichtsevecht

Informatie voor de inwoners van
Gemeente Stichtse Vecht

Wijkbericht

Gemeente Stichtse Vecht

Verzoek voor woningbouw op locatie Koninklijke Bammens BV

Voor Straatweg 7 Is een voor-overlegplan ingediend met het verzoek om het bedrijfsterrein (Bammens) te transformeren naar wonen. In 2018 is Koninklijke Bammens bv overgenomen door VConsyst bv en Bammens gaat in de toekomst verhuizen.

De eigenaar van de grond heeft daarom een voor-overlegplan ingediend met het verzoek om het terrein van Koninklijke Bammens aan de Straatweg 7 in Maarssen te mogen transformeren naar wonen.

College staat positief tegenover herontwikkeling op deze locatie naar wonen en werken en heeft daarvoor aan de initiatiefnemer randvoorwaarden meegegeven:
• Bouwen aan de Vechtzijde volgens het karakter van de Vecht;
• Behoud van de zichtlijn tussen Straatweg en de Vecht:
• Zorg dragen voor een goed woon- en leefklimaat voor de nieuwe woningen:
• De mogelijkheden onderzoeken voor het combineren van wonen en werken; daar is de locatie namelijk het meest geschikt voor.
• Geen nieuwe detailhandel toegestaan:
• Woningbouwprogramma moet voldoen aan de Woonvisie. Dit betekent 30% sociale huur en 30% midden huur.
• Voldaan moet worden aan de vastgestelde parkeernormen zoals opgenomen in de GVVP.
• Zorg dragen voor een goede ontsluiting van het gebied.

Het college heeft enkel een richtinggevend besluit genomen en een definitief besluit. Zie ook de uitleg over het voor-overlegplan in het naastgelegen kader. De gehele beoordeling van het voor-overlegplan is te lezen in het document “Ruimtelijk kader voor Straatweg 7, Maarssen”. Deze is via de onderstaande website te downloaden.

Waar kunt u informatie vinden?

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang dan kunt u zich aanmelden op de website van de ontwikkelaar. Explorius Vastgoedontwikkeling: www.explorius.nl/projecten/bammens. Hier kunt u ook vragen stellen en het ruimtelijk kader innen.

Vervolg

De ontwikkelaar gaat in komende periode op basis van de gestelde kaders een eerste visie opstellen voor het gebied. Op basis van deze Visie treedt de ontwikkelaar in overleg met de direct omwonenden. Dat is ook het moment dat er een informatieavond georganiseerd wordt, zodat u kunt meedenken over de plannen.

Bron: Gemeente Stichtse Vecht

Contactpersoon

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de heer T. Verkammen
via 14 0346 of e-mail naar info@stichtsevecht.nl

Project Bammens

Wat is een voor-overlegplan?

een voor-overlegplan is een aanvraag voorafgaand aan de formele procedure. Deze kan ingediend worden om te toetsen of een plan wel of niet haalbaar is en of de gemeente in eerste instantie bereid is om hier aan mee te werken.Verder wordt  nagegaan of er andere belemmeringsplannen zijn die de realisatie van de aanvraag in de weg staan. Bij de beoordeling van een  voor-overlegplan geeft de gemeente zoals in dit geval een principe uitspraak. Deze beoordeling geeft richting bij het wel of niet indienen van een formele aanvraag voor een bestemmingsplan wijziging wat uiteindelijk de gemeenteraad vaststelt.

De uitkomst van een voor-overlegplan is geen besluit in de zin van Algemene wet bestuursrecht en een positief principe besluit.