Huishoudelijk reglement buurtcommissie

Artikel 1. Naam

De vereniging draagt de naam Friezebuurt Vereniging en heeft haar zetel in Maarssen.

Artikel 2. Doelstelling
De vereniging heeft ten doel:

 • Het organiseren van minimaal 2 evenementen per jaar.
 • Voor zover dit mogelijk is, in geval van algemeen belang optreden als vertegenwoordiger namens de bewoners van Burgemeester Egginkstraat, Burgemeester Jonkheer Strick van Linschotenstraat, Burgemeester Cambier van Nootenstraat, Friezenstraat, Kanaalstraat en Straatweg (woningen aansluitend aan eerder genoemde straten)

Artikel 3. Duur
De vereniging is voor onbepaalde tijd opgericht. Opheffing van de buurtvereniging kan alleen plaatsvinden door een meerderheidsbesluit van een speciaal gehouden Algemene Ledenvergadering. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4. Lidmaatschap
De vereniging kent begunstigende leden. Begunstigende leden zijn natuurlijke personen die woonachtig zijn in de straten vermeld onder Artikel 2 en die zich jegens de vereniging verbinden tot het betalen van een contributie van € 1,00 per huishouden per kalenderjaar. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Eveneens kunnen als begunstigde leden worden aangemerkt, zij die een bepaalde affiniteit hebben tot de buurtvereniging. Deze laatste categorie is ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 5. Beëindiging van het lidmaatschap.
Het lidmaatschap eindigt:

 • Door overlijden van het lid
 • Door opzegging van het lid
 • Na herhaald verzoek tot contributiebetaling, hierbij in gebreke blijven
 • Bij onbehoorlijk gedrag tijdens de evenementen van de buurtvereniging

Beëindiging van het lidmaatschap door opzegging kan alleen met ingang van een nieuw kalenderjaar, waarbij de opzegging schriftelijk uiterlijk 1 december daaraan voorafgaande in het bezit van de secretaris van de vereniging dient te zijn.

Artikel 6. Algemene Ledenvergadering
Minimaal 1 maal per jaar vindt een Algemene Ledenvergadering plaats. De agenda voor deze vergadering ontvangen de leden minstens een week van te voren. Ter vergadering worden de verslagen besproken c.q. toegelicht.

Artikel 7. Bestuur
Het bestuur heeft tot taak de belangen van de vereniging te behartigen in overeenstemming met het huishoudelijk reglement. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo vaak de voorzitter of twee andere bestuursleden dit wenselijk achten. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen. Volgens een door het bestuur op te maken rooster treden jaarlijks tijdens de Algemene Vergadering een dan wel twee bestuursleden af. Afgetreden bestuursleden zijn terstond voor een nieuwe periode herkiesbaar. Bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde af te treden.

Het bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Tenminste twee leden

Artikel 8. Secretaris
De secretaris bereidt in overleg met de voorzitter de vergaderingen voor en stelt een verslag samen over het verhandelde tijdens de vergadering

 1. Het verslag wordt in de volgende vergadering vastgesteld
 2. De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie van de vereniging en beheert het archief van de vereniging.

Artikel 9. Penningmeester
De penningmeester is belast met het beheer van de financiën, met het zorgen voor de inning van alle aan de vereniging toekomende gelden en met het voldoen aan de geldelijke verplichtingen. Voor het beheer van de verenigingsfinanciën heeft hij de beschikking over een bankrekening.

 1. De penningmeester stelt jaarlijks een financieel verslag op en een begroting voor het komende verenigingsjaar op.
 2. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van twee leden, niet deeluitmakend van het bestuur, ter controle van de rekening en verantwoording over het verstreken boekjaar.

Artikel 10. Commissies
Ter ondersteuning bij haar activiteiten kan het bestuur commissies instellen, gevormd door leden van de vereniging.

Artikel 11. Nieuwe bewoners
Nieuwe bewoners van de genoemde straten onder Artikel 2 ontvangen ter verwelkoming een attentie. Zodra een bestuurslid weet heeft van een nieuwe bewoner, meldt hij /zij dit aan de voorzitter waarna deze voor de attentie kan zorgdragen.

Maarssen, september 2018