Friezenbuurt Vereniging, gevestigd aan Burgemeester Egginkstraat 48 3604 AS Maarssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Secretariaat Friezenbuurt Vereniging
P/A Burgemeester Egginkstraat 48
3604 AS Maarssen
https://www.friezenbuurt.nl

dhr. B. Verkerk is de Functionaris Gegevensbescherming van Friezenbuurt Vereniging Hij is te bereiken via privacy@friezenbuurt.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Friezenbuurt Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Persoonsgegevens in ledenlijst:

 • Gegevens worden alleen gebruikt voor de ledenadministratie
 • Vastgelegd worden de naam, adres en woonplaats gegevens en geboortedatum
 • Gegevens zijn niet bij een externe partij in beheer
 • Gegevens dan wel de ledenlijst worden niet verstrekt aan derden
 • Bij einde lidmaatschap worden de gegevens direct verwijderd uit de ledenlijst
 • Gegevens worden alleen gebruikt (ook van minderjarigen) voor bijhouden aantal leden en degene die contributie plichtig zijn
 • Ledenlijst is niet beschikbaar op site
 • Aanspreekpunt voor aanmelding/ afmelding lidmaatschap is de secretaris. Ook kan de secretaris inzage geven in de gegevens in de administratie.

Plaatsen foto’s/ video’s op site, facebook en overige media:

Voor het plaatsen van foto’s/ video’s is toestemming nodig van elke persoon die herkenbaar in beeld is. Indien het personen jonger dan 16 jaar betreft, is er toestemming nodig van de ouders of voogd van deze minderjarige.

 • Door opgave als lid geeft betreffende toestemming voor het gebruik van beeld materiaal als beschreven, of geeft aan dat deze toestemming niet wordt verleend. Deze toestemming kan altijd gewijzigd worden. Dit dient aan de secretaris doorgegeven te worden.
 • Voor personen jonger dan 16 jaar moet er door de ouder(s)/ verzorger(s)  toestemming worden verleend.
 • Er wordt door de Friezenbuurt Vereniging alleen foto’s/ video’s geplaatst van activiteiten/ evenementen die door de vereniging worden georganiseerd.
 • Een verzoek om geplaatste foto’s/ beeldmateriaal te verwijderen (ook na toestemming) kan worden ingediend bij de secretaris van de vereniging.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@friezenbuurt.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Friezenbuurt Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of te informeren betreft bijeenkomsten of activiteiten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Lidmaatschap buurtvereniging
Geautomatiseerde besluitvorming

Friezenbuurt Vereniging neemt wel  op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Friezenbuurt Vereniging) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Friezenbuurt Vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens die worden verstrekt via een formulier op de website worden niet langer dan 3 maanden.
Delen van persoonsgegevens met derden

Friezenbuurt Vereniging verstrekt geen gegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Friezenbuurt Vereniging gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Friezenbuurt Vereniging gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content  kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Friezenbuurt Vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzag, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@friezenbuurt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Friezenbuurt Vereniging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Friezenbuurt Vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@friezenbuurt.nl